Η Επιχειρησιακή Έρευνα, ως παραδοσιακή προσέγγιση στην επίλυση προβλημάτων λήψης αποφάσεων, αλλά και η Διοικητική Επιστήμη ως σύγχρονη και διευρυμένη εκδοχή της, αποτελούν μία διαρκώς εξελισσόμενη επιστημονική περιοχή, η οποία μάλιστα βιώνει μία εκ νέου ακμή κατά την τελευταία δεκαετία, ακριβώς λόγω του αυξημένου μεγέθους και πολυπλοκότητας των σύγχρονων προβλημάτων λήψης αποφάσεων.

Η κατεύθυνση αυτή παρέχει εργαλεία και μεθόδους για τη μαθηματική μοντελοποίηση και την υπολογιστική επίλυση του συνόλου των εφαρμογών, οι οποίες αναλύονται στα πλαίσια του προγράμματος σπουδών του Τμήματος (Logistics, Παραγωγή, Υπηρεσίες, Χρηματοοικονομικά, Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων, Προγραμματισμός Έργων). Η έμφαση δηλαδή στην κατεύθυνση αυτή είναι περισσότερο στις μεθόδους και τις μαθηματικές ή αλγοριθμικές θεμελιώσεις των εφαρμογών και υπολογιστικών προβλημάτων.

Συνεπώς ο σχεδιασμός της κατεύθυνσης στοχεύει σε μία οριζόντια (και όχι κάθετη) προσέγγιση όλων των εφαρμογών, με σκοπό ο απόφοιτος να είναι ευέλικτος και ανταγωνιστικός στην αγορά εργασίας. Αυτό σημαίνει ότι ο απόφοιτος της κατεύθυνσης θα μπορεί εξίσου επιτυχώς να εργαστεί ως αναλυτής εντός μίας εξειδικευμένης επιχείρησης (στους τομείς της παραγωγής και των υπηρεσιών, των logistics και των μεταφορών, των χρηματοοικονομικών, της διοίκησης έργων κλπ) όσο και ως σύμβουλος επιχειρήσεων εντός μίας συμβουλευτικής εταιρείας η οποία εξυπηρετεί άλλους οργανισμούς.

Παράλληλα, η οριζόντια προσέγγιση της κατεύθυνσης οδηγεί στη δόμηση ενός στέρεου υποβάθρου σε αναλυτικές και υπολογιστικές μεθόδους λήψης αποφάσεων, το οποίο μπορεί να υποστηρίξει πολλαπλά αντικείμενα σε επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών (από Επιστήμη Υπολογιστών μέχρι Διοίκηση Επιχειρήσεων).
Ειδικότερα, το περιεχόμενο των μαθημάτων της κατεύθυνσης περιλαμβάνει:

  • Την εμβάθυνση σε μεθόδους Επιχειρησιακής Έρευνας και Λήψης Αποφάσεων
  • Την εξέταση θεμελιωδών αλλά και εξειδικευμένων θεμάτων Διοίκησης Παραγωγής και Λειτουργιών
  • Την εις βάθος ανάλυση μεθόδων Χρηματοοικονομικής Μηχανικής
  • Το σχεδιασμό αλγορίθμων και μεθόδων Συνδυαστικής Βελτιστοποίησης
  • Την μοντελοποίηση στοχαστικών προβλημάτων λήψης αποφάσεων μέσω στοχαστικών διαδικασιών ή προσομοίωσης

Το σύνολο των μαθημάτων περιλαμβάνει τη μοντελοποίηση και ανάλυση-επίλυση εφαρμογών και περιπτώσεων μελέτης, καθώς και την εισαγωγή στη χρήση σχετικού λογισμικού ή στο προγραμματισμό αλγορίθμων.

Μαθήματα Κατεύθυνσης