Η πληροφορική έχει αλλάξει τον τρόπο που δουλεύουμε, επικοινωνούμε, μαθαίνουμε, σχετιζόμαστε και διασκεδάζουμε ενώ παράλληλα έχει μετατρέψει σε μια δεκαετία μικρές εταιρίες σε επιχειρηματικούς κολοσσούς. Στόχος της κατεύθυνσης των πληροφοριακών συστημάτων και τεχνολογιών είναι να δώσει στους φοιτητές που την επιλέγουν τον τρόπο σκέψης, τις γνώσεις και τις δεξιότητες που σχετίζονται με την εφαρμογή της πληροφορικής σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής μας.

Η κατεύθυνση των πληροφοριακών συστημάτων και τεχνολογιών είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε:

  • να παρέχει μέσω των μαθημάτων που προσφέρονται εξειδικευμένη γνώση τόσο στην θεωρία όσο και (σημαντικότερα) στην πρακτική εφαρμογή, για όλες τις κύριες κατηγορίες πληροφοριακών τεχνολογιών που εφαρμόζονται στο επιχειρηματικό και οργανωσιακό περιβάλλον, σε όλες τις φάσεις ανάπτυξης και διοίκησής τους και
  • να κεφαλαιοποιεί και να εξειδικεύει τις σημαντικές βασικές γνώσεις και δεξιότητες επιχειρηματικής πληροφορικής (business computing) που έχει αποκτήσει ο σπουδαστής του τμήματος στα πρώτα έτη σπουδών του μέσω των υποχρεωτικών μαθημάτων πληροφορικής που έχει παρακολουθήσει.

Ο τελικός στόχος της κατεύθυνσης είναι να προετοιμάζει — με τον τρόπο σκέψης, τις γνώσεις και τις δεξιότητες που προσφέρει — το μελλοντικό τεχνικό ή διοικητικό στέλεχος ενός οργανισμού για τις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει στο εκάστοτε εργασιακό του περιβάλλον αναφορικά με την παραγωγική, ισόρροπη, και συχνά καινοτομική ένταξη της πληροφορικής στο οργανωσιακό σύστημα. Οι απόφοιτοι αυτής της κατεύθυνσης μπορούν να απασχοληθούν:

  • ως στελέχη σε εταιρίες πληροφορικής, τηλεπικοινωνιών, παροχών ηλεκτρονικών υπηρεσιών, συμβούλων επιχειρήσεων,
  • ως στελέχη σε διευθύνσεις πληροφορικής μεσαίων και μεγάλων οργανισμών σε θέσεις αναλυτών, προγραμματιστών ή υπευθύνων έργων (project managers) πληροφοριακών συστημάτων,
  • ως ειδικοί σε νέες ειδικότητες που σχετίζονται με: την επεξεργασία δεδομένων μεγάλου όγκου, κοινωνικά δίκτυα, ανάπτυξη κινητών εφαρμογών, ηλεκτρονική μάθηση, επιχειρήσεις του διαδικτύου, διαχείριση γνώσης, ψηφιακά μέσα και το ψηφιακό μάρκετινγκ.

Μαθήματα Κατεύθυνσης