Κωδικός: 8123

Εξάμηνο: Ε'

Διδάσκων: Αν. Καθηγητής Χρήστος Ταραντίλης

Περιγραφή Μαθήματος:

Η Διοικητική Επιστήμη αποτελεί ένα βασικό συντελεστή για την εφαρμογή του μάνατζμεντ. Ασχολείται με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των αποφάσεων και της στρατηγικής ενός οργανισμού, λαμβάνοντας υπόψη υπολογιστικά μοντέλα και μεθοδολογίες λήψης αποφάσεων, τη σύγχρονη τεχνολογία της πληροφορικής και των επικοινωνιών, και το επιχειρησιακό περιβάλλον.

Σκοπός του μαθήματος είναι η εμπέδωση της Διοικητικής Επιστήμης από τους φοιτητές μέσω των εφαρμογών περιπτώσεων (case-studies), οι οποίες αναδεικνύουν τη σύγχρονη ορθολογιστική προσέγγιση της επιστήμης αυτής στα πολύπλοκα επιχειρησιακά προβλήματα των σημερινών εταιριών και της ανάλυσης και του σχεδιασμού των κατάλληλων αλγοριθμικών προσεγγίσεων για την επίλυση των προαναφερθέντων εφαρμογών που επιλύονται.

Η ολοκληρωμένη μεθοδολογία της Διοικητικής Επιστήμης που ακολουθείται σε κάθε εφαρμογή περίπτωσης συμπεριλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα:

  1. Εντοπισμός του προβλήματος και εφαρμογή μεθόδων ανάλυσης για την οριοθέτηση των συστατικών του ή των παραγόντων που το επηρεάζουν και τον προσδιορισμό των στρατηγικών-επιχειρησιακών στόχων και των περιορισμών που το διέπουν.
  2. Ανάπτυξη αλγοριθμικών τεχνικών και μεθοδολογιών επίλυσης των προβλημάτων ώστε να είναι δυνατή η σύγκλιση σε μία υψηλής ποιότητας λύση ή και βέλτιστη λύση του προβλήματος όταν αυτό είναι εφικτό.
  3. Σχεδιασμός και σύνθεση των υποστηρικτικών πληροφοριακών συστημάτων που ενσωματώνουν τις μεθόδους-τεχνικές επίλυσης και επιτρέπουν τη διεπαφή των μάνατζερ που πρέπει να λαμβάνουν τις αποφάσεις και των συστημάτων που περιέχουν τα δεδομένα και τις αλγοριθμικές προσεγγίσεις.

Τα προβλήματα στα οποία εφαρμόζονται οι αρχές τις Διοικητικής Επιστήμης στα πλαίσια του μαθήματος καλύπτουν μεγάλο φάσμα δραστηριοτήτων των σύγχρονων εταιριών, π.χ., βέλτιστη δρομολόγηση στόλου οχημάτων, χρονοπρογραμματισμός παραγωγής, βελτιστοποίηση στη διοίκηση ανθρωπίνου δυναμικού, βέλτιστη χωροθέτηση εγκαταστάσεων, βελτιστοποίηση στις μεταφορές, επιλογή χαρτοφυλακίου, βελτιστοποίηση σε προβλήματα Μάρκετινγκ και Πωλήσεων, βελτιστοποίηση στη διάταξη εγκαταστάσεων, αποθήκευση.